H

HACİZ:İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

HARİTA:Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

HACİZ:Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulması.

HİSSELİ TAPU:Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

HİSSE:Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

HİSSE TEVHİDİ:Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.