K

KADASTRO:Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

KAT İRTİFAKI:Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.

KÂGİR:Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI:Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.

KOORDİNELİ ÇAP:Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

KAT MALİKİ:Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.

KAT MÜLKİYETİ:Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.

KÜTÜK:Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir.

KROKİ:Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.